І. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Сайтът www.lirexht.bg е собственост на “Лирекс Хай Тех” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 204552553, седалище и адрес на управление: гр. София 1712, ж.к. Младост 3, бл. 302, управител Ангел Иванов.

Общите условия са създадени в изпълнение на Глава ІІІ от Закона за електронната търговия, както и с цел да бъдат защитени правата на потребителите.

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между “Лирекс Хай Тех” АД и всички съществуващи и потенциални потребители. Потребителят има право да разглежда всички материали, публикувани в сайта, без да променя тяхното съдържание, да ги възпроизвежда, копира или разпространява публично. Сайтът е предназначен за лично използване от потребителите при условие, че същите се съобразяват с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.

Задълженията и отговорностите на “Лирекс Хай Тех” АД по отношение на предлаганите стоки се управляват от съответните споразумения с вносителите/и/или дистрибуторите на предлаганите продукти. Информацията за предлаганите стоки се актуализира ежедневно.

Клиентът се съгласява "Лирекс Хай Тех" АД да комуникира с него чрез електронна поща.

“Лирекс Хай Тех” АД не носи отговорност от загуба на информация, произтекла от употребата, респективно невъзможността за употреба или вследствие неправилната употреба на сайта.

Търговските марки, които се ползват в сайта, са притежание на собствениците им и се намират под закрилата на Закона за авторското право и сродните права и на съответните приложими норми на международното или чуждестранно право.

Потребителите нямат право да използват сайта за реклама без изричното съгласие на “Лирекс Хай Тех” АД, което се урежда с отделен договор.

“Лирекс Хай Тех” АД не гарантира непрекъснатото и безпроблемно ползване на сайта и не може да се ангажира отговорността му в случай на възникнали проблеми от това естество.

ІІ. ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни на потребитела , които той попълва при регистрация, се използват както следва: 
Адрес - за извършване на доставката и изпращане на фактури и други документи; 
Електронна поща – за необходимата кореспонденция във връзка с продажбите, потвърждаване на поръчката и датата на доставка; 
Телефон - за установяване на връзка с клиента, потвърждаване на поръчката и доставката или при възникнала необходимост; 

„Лирекс Хай Тех” АД е регистриран администратор на лични данни. Компанията извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на своите клиенти.

Компанията не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали първото лице е дало или не е дало съгласието си за това. Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни без негово съгласие, с цел регистрация за получаване на материали от компанията, може да уведоми компанията за това и да поиска от нея да не извършва обработката им.

С приемането на настоящите Правила всеки потребител декларира, че предоставя доброволно на компанията свои лични данни и съгласието си същите да бъдат обработвани и съобщавани единствено и само в случаите, предвидени в закона и тези правила. Обработването на данните става със следните цели: 
а)регистрация за получаване на информация от компанията; 
б) индивидуализиране на потребителите; 
в) покана на потребителите в мероприятия на компанията, в това число и такива по предоставяне на награди; 
г) статистически цели.

Компанията се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен когато:
а) е налице изричното съгласие на потребителя;
б) информацията относно личните данни се предоставя на служители или лица, които са заети по друго правоотношение с компанията за дейности, свързани или отнасящи се до маркетингови, рекламни или ПР кампании на компанията;
в)информацията е изискана по предвидените от закона ред и упълномощените за това публични органи;
г)редвидените от закона случаи го задължават.

В случай на несъгласие за използването на данните, потребителят е длъжен да уведоми компанията писмено. Всички съобщения до „Лирекс Хай Тех” се считат за валидно отправени на адрес: гр. София, ж.к. „Младост” 3 бл.306.

ІV. УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ ІІ ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Естество на договора за продажба, сключен чрез интернет.

 • 1.1. Договорът за продажба, сключен чрез интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от “Лирекс Хай Тех” АД (доставчик) до всеки потребител на електронния магазин, като част от система за продажба на стоки, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

 • 1.2. Договорът се счита сключен с изпращане на потвърдителен е-мейл от страна на “Лирекс Хай Тех” АД до потребителя на стоката, след като потребителят е потвърдил поръчката, натискайки бутона "Поръчай".

 • 2. “Лирекс Хай Тех” АД като доставчик предоставя следната информация на потребителите:

  • 2.1. “Лирекс Хай Тех” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 204552553;

  • 2.2. Седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, п. код 1712, ж.к. “Младост 3” бл. 306;

  • 2.3. Данни за кореспонденция – email: e-shop@lirex.bgЦентрален офис в София - тел.: 02/ 9 691 691, адрес: Лирекс Хай Тех, п. код 1712, ж.к. “Младост 3” бл. 306. Регионални офиси.

  • 2.4.Гаранционни сервизи – Общонационален безплатен телефон 0800 20 199; Главен сервизен център София email: support@lirex.bg, тел.: 02/9691 691, адрес: Лирекс Хай Тех, п. код 1712, ж.к. "Младост" 3, бл. 302, вх. 4; Регионални сервизни центрове

  • 2.5. Офиси – Лирекс Хай Тех разполага с централен офис в София и регионални офиси в цялата страна.

 • 3. Доставчикът е регистриран по Закона за ДДС, съгласно регистрация BG204552553;

 • 4. Характеристиките на стоките са описани в страницата за представяне на всеки отделен артикул;

 • 5. Цените на стоките са отбелязани до всеки един артикул, като цените са с включен ДДС;

 • 6. Стойността на транспортните услуги е посочена при определяне условията за доставка на стоките. За поръчка над 200.00 лв. с ДДС е необходимо да се отбележи в потребителската кошница, че доставката е безплатна;

 • 7. Начините за доставка са описани на страницата за доставка;

 • 8. Получаването на стоката се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол;

 • 9. Право на отказ.

  • 9.1. Всеки потребител може да се откаже от поръчана стока при условията на чл.50 и чл.55 от Закона за защита на потребителите в рамките на 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Това право се реализира, в случай че стоката не е ползвана, в пълен комплект е и с непроменени софтуер и външен вид. В случай, че потребителят реализира това свое право, същият се задължава да изпрати заявление за отказ по е-мейла до "Лирекс Хай Тех" АД и да върне стоката в указания по-горе вид, за което се съставя приемо-предавателен протокол. “Лирекс Хай Тех” АД се задължава да върне стойността на отказаната стока в рамките на 30 дни, считано от датата на връщане на стоката, като се приспаднат относимите транспортни и банкови разходи по покупката и връщането на стоката (чл.54 ал.3 от ЗЗП)

 • 10. Гаранция. Всяка една от предлаганите в електронния магазин стоки притежава писмена гаранция, в която са посочени гаранционния срок, гаранционните условия и гаранционния сервиз. В заявлението за гаранцията са посочени: съдържанието и обхвата й; съществените елементи, необходими за нейното прилагане.

 • 11. Рекламация.

  • 11.1. Потребителят има право на гаранция за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката при първоначалния оглед или при съхранението, монтажа или експлоатацията в рамките на гаранционния срок са открити несъответствия с договора за продажба. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката ,извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

  • 11.2. Рекламацията се предявява пред гаранционните сервизи писмено. Потребителят е длъжен да посочи предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване, размера на претендираната сума, адрес и телефон за контакт. В зависимост от характера и вида на рекламацията, потребителят може да иска отбив от цената, поправка или замяна на стоката. При извършване на рекламация потребителят е длъжен да представи документите по чл.125, ал.4 от Закона за защита на потребителите.

  • 11.3. Рекламацията може да се предяви до 2 години, считано от доставката на стоката, както и при условията на чл.126 от Закона за защита на потребителите.

V. ДРУГИ

 • 12. Създаването на препратки към сайта се осъществява след изричното съгласие на “Лирекс Хай Тех” АД.

 • 13. Препратки към други сайтове.

  • 13.1. Наличните препратки от този сайт към web сайтове, собственост на трети лица ,се предоставят единствено за удобство на потребителите. При използването им потребителите излизат от сайта. “Лирекс Хай Тех” АД не контролира съдържанието на другите сайтове и не отговаря за достоверността на съдържащата се в тях информация.

VI. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И АРБИТРАЖНА КЛАУЗА

 • 14. Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

 • 15. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия и сключените договори за продажба на предлаганите в електронния магазин стоки, които не могат да се решат по взаимно съгласие и по пътя на преговорите се отнасят за решаване пред Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация, гр. София, п. код 1309, ул. Перник No: 97-99., ап. 2 въз основа на неговия Правилник.

VII. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Моля, запознайте се с новите правила за поверителност в сила от 25.05.2018г., следвайки линка, който ще Ви отведе до страница Политика за поверителност

 

“Лирекс Хай Тех” АД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, като след всяка промяна се отразява датата, на която е извършена. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите правила периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.

За всяко нарушение на потребителските Ви права по Закона за защита на потребителите, може да се обръщате към Комисията за защита на потребителите - www.kzp.bg.

За допълнителни въпроси се обръщайте към нас на посочените в сайта имейл и телефони.

Общите условия са обновени на 03.05.2017 г.

Общи условия
Lirex High Tech Logo