ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„Лирекс Хай Тех” АД е Администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни в Република България и Обработващ лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). „Лирекс Хай Тех“ АД с ЕИК 204552553 има седалище и адрес на управление: ж.к. Младост 3, бл. 306, вх. 2. За контакт с нас може да се използват следните връзки: тел: 02/ 4 880 444 , електронна поща: e-shop@lirex.bg  и писмо с обратна разписка на адреса на управление на дружеството.

Компанията „Лирекс Хай Тех“ АД извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на своите клиенти.

„Лирекс Хай Тех събира следните лични данни на купувача, които той попълва при регистрация“. Те са ни необходими и се използват от продавача както следва:

Име и Адрес - за извършване на доставката и изпращане на фактури и други документи;

Електронна поща – за необходимата кореспонденция във връзка с продажбите, потвърждаване на поръчката и датата на доставка;

Телефон - за установяване на връзка с клиента, потвърждаване на поръчката и доставката или при възникнала необходимост;

ЕГН –  за нуждите на спазване на законовите изисквания в счетоводните документи, в които е необходимо да се посочва то.

Технически данни – данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб страница и по-конкретно: IP адрес, GPS координати, информация за устройството от което посещавате уеб страницата, бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви (мобилен телефон, таблет или компютър).

Посочените лични данни са ни необходими с оглед изпълнение на задълженията, които поемаме по договора за доставка на стоки, поръчани от нашия електронен магазин. Без предоставяне на тези лични данни сме в невъзможност да изпълним задълженията си към нашите клиенти. За да обработва личните Ви данни „Лирекс Хай Тех“ АД ги съхранява в поддържан от него електронен регистър, намиращ се на наш криптиран сървър, където те се съхраняват и са предпазени от злоупотреби на трети лица. „Лирекс Хай Тех“ АД не съхранява и обработва данни в хартиен формат. „Лирекс Хай Тех“ АД предоставя личните ви данни на трети лица, само доколкото е необходимо за изпълнение на задълженията си по договор за доставка на стока, закупена от нашия електронен магазин – компании, изпълняващи куриерски услуги (с оглед доставяне на стоката), банкови институции (с оглед обработване на плащането Ви), компании и професионалисти, осъществяващи счетоводно и правно обслужване на „Лирекс Хай Тех“ АД (с оглед изпълнение на наши законови задължения за водене на счетоводство и евентуална защита на права на „Лирекс Хай Тех“ АД) и административни и съдебни органи (когато „Лирекс Хай Тех“ АД е задължено със закон или нарочен акт да предостави личните ви данни на тях). 

„Лирекс Хай Тех“ АД, съгласно разпоредбите на Регламент № 679/2016 г. на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Ви информира за следното, относно обработването на личните Ви данни от нас:


-           имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „Лирекс Хай Тех“ АД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

-           правото на пренос на лични данни се прилага само относно тези лични данни, които се обработват единствено въз основа на вашето съгласие, когато те се обработват по автоматизиран начин;

-           имате право да поискате от „Лирекс Хай Тех“ АД да коригира неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни;

-           имате право да поискате „Лирекс Хай Тех“ АД, да ограничи обработването на личните Ви данни при условията на чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679 , като в този случай данните те ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Ако „Лирекс Хай Тех“ АД откаже да ограничи личните Ви данни, той следва да направи това само изрично и в писмен вид, като се мотивира за законосъобразната причина за този отказ;

-           имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред „Лирекс Хай Тех“ АД. „Лирекс Хай Тех“ АД следва да прекрати обработката при депозиране на такава молба в случаите в които личните данни се обработват единствено въз основа на доброволното Ви съгласие.

В случай на оттегляне на съгласието от страна на предоставящата страна „Лирекс Хай Тех“ АД изпада в невъзможност да изпълнява задълженията си по договорите за доставка на стоки, които не са приключили към датата на оттегляне на съгласието.

-           имате право на жалба, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

- имате право да поискате от „Лирекс Хай Тех“ АД личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани; когато сте оттеглили своето съгласие и няма друго основание за обработването; когато сте възразили срещу обработването при условията на чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 и няма законни основания, които имат преимущество, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Лирекс Хай Тех“ АД; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. „Лирекс Хай Тех“ АД може да откаже да заличи личните данни когато обработването е необходимо по следните причини:

a)         упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

b)         за спазване на правно задължение от „Лирекс Хай Тех“ АД или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на „Лирекс Хай Тех“ АД

c)         по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

d)         за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

e)         за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

-           при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото известие за защита на данните и която не е съвместима с първоначалните цели, за които са събрани Вашите лични данни, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Съгласно разпоредбите на Регламент № 679/2016 г. на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и съгласно приложимото национално законодателство на Република България „Лирекс Хай Тех“ АД има право да съхранява и обработва личните Ви данни и личните данни на всякакви трети лица, които сте предоставили въз основа на изричното Ви съгласие с оглед на изпълнение на задълженията си по договора за доставка на стоки.

„Лирекс Хай Тех“ АД има право да съхранява предоставените при регистрацията лични данни докато настоящото съгласие не бъде оттеглено в писмена или електронна форма. В случай, че предоставящата страна желае да оттегли съгласието си, то тя трябва изрично да заяви това като заявлението за оттегляне следва да е отправено и достигнало до „Лирекс Хай Тех“ АД по някой от посочените начини за контакт настоящия документ.

Всеки, който прави поръчки от електронния магазин на „Лирекс Хай Тех”, е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно. Недобросъвестно посочване на лични данни е налице в следните случаи:

a) посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;

б) посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност.

Компанията не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали първото лице е дало или не е дало съгласието си за това. Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни без негово съгласие, с цел регистрация за получаване на материали от компанията, може да уведоми компанията за това и да поиска от нея да не извършва обработката им.

С приемането на настоящите Правила всеки потребител декларира, че предоставя доброволно на компанията свои лични данни и съгласието си същите да бъдат обработвани и съобщавани единствено и само в случаите, предвидени в закона и тези правила. Обработването на данните става със следните цели:

а) регистрация за получаване на информация от компанията;

б) индивидуализиране на потребителите;

в) покана на потребителите в мероприятия на компанията, в това число и такива по предоставяне на награди;

г) статистически цели за използване на „Лирекс Хай Тех“ АД.

 

Данни за контакт на „Лирекс Хай Тех“ АД:

Адрес: ж.к. Младост 3, бл. 306, вх. 2

тел.: 02/ 4 880 444

e-mail: e-shop@lirex.bg        

С изразяване на изричното ми съгласие чрез натискане на бутона „Съгласен съм“ под настоящото съгласие за предоставяне на лични данни потвърждавам, че съм прочел(а) това известие за защита на данните, като съм получил(а) разяснение на зададените от мен въпроси във връзка с текста и съм съгласен(на) „Лирекс Хай Тех“ АД да съхранява и обработва моите лични данни за посочените в декларацията цели.

Съгласен(на) съм и разбирам напълно описаното в настоящата декларация за поверителност и ще се възползвам от предоставените ми права при необходимост.

С настоящото предоставям изричното си съгласие посочените по-горе лични данни да бъдат обработвани и съхранявани от администратора на личните данни.

Lirex High Tech Logo